Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO
2 items in collectionΕβδομήντα χρόνια UNESCO. Aντλώντας από το παρελθόν και πλάθοντας το μέλλον.

Seventy years of UNESCO. Drawing from the past and shaping the future.


Λευκαρίτικο Κέντημα: Τρόποι και Μετατροπίες. Αναζητώντας την ανα-βίωση, την ανα-ποίηση και τη μετα-τροπία στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Lefkaritiko Embroidery Lace, Modi and Modulations. Seeking the Re-vival, the Re-creation and the Conversion of Intangible Cultural Heritage Elements (Exhibition Catalogue).